Statut Fundacji beneDeo

 

I. Postanowienia ogólne

§1

„Fundacja beneDeo”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest:

 1. przez Fundatora: Macieja Koper;
 2. aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza.

§2

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

§3

Fundacja działa na podstawie:

 1. przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203);
 2. niniejszego statutu.

§4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

 

II. Cele Fundacji

§5

Celem Fundacji jest prowadzenie działań w zakresie:

 1. propagowania nowoczesnych technologii w działalności edukacyjnej, kulturalnej
  i naukowej;
 2. promocji wartości uniwersalnych z wykorzystaniem Internetu, rozwiązań mobilnych
  i nowoczesnych technologii;
 3. prowadzenia działalności edukacyjnej, medialnej, kulturalnej, naukowej i badawczej zmierzającej do upowszechniania wiedzy o rozwoju osobistym;
 4. szerzenia idei solidarności społecznej, niesienia pomocy na rzecz ludzi ubogich, promowanie działalności charytatywnej i prorodzinnej;
 5. działalność na rzecz organizacji promujących wykorzystanie nowych technologii
  i metod efektywnej komunikacji;
 6. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 7. przygotowania członków społeczności lokalnych do podejmowania roli liderów
  w ramach struktur społecznych, w których działają;
 8. pobudzania do podejmowania aktywności w społecznościach lokalnych i do brania współodpowiedzialności za dobro wspólne;
 9. współpracy z innymi grupami o zbliżonych celach w kraju i za granicą;
 10. międzynarodowej integracji środowisk zaangażowanych w promocję rozwoju osobistego za pośrednictwem nowych technologii;
 11. promowania za granicą aktywności polskich środowisk oraz działań Polonii;
 12. promocji i organizacji wolontariatu.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, konferencji, koncertów, konkursów, webinariów,
  e-learningów i innych imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w tym wyjazdów zagranicznych, wspomagających działalność statutową Fundacji;
 2. inicjowanie kampanii społecznych, promujących rozwój osobisty;
 3. działalność wydawniczą i medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego komunikowania się;
 4. opracowywanie i rozwój programów edukacyjnych skierowanych do osób poszukujących rozwoju osobistego;
 5. współpracę z przedstawicielami środków społecznego przekazu w Polsce i za granicą;
 6. współpracę z samorządami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami o celach zbieżnych z celami Fundacji, osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Fundacji w kraju i za granicą;
 7. integrowanie pokoleń, wspólnot i grup środowiskowych, w tym społeczności lokalnych;
 8. inicjowanie różnych form współpracy i samopomocy między członkami rozmaitych społeczności, ze szczególnym naciskiem na pomoc osobom niepełnosprawnym, ubogim i wykluczonym społecznie;
 9. tworzenie platform informatycznych, umożliwiających rozwój osobisty;
 10. przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych i multimedialnych wspierających realizację celów Fundacji;
 11. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
 12. świadczenie poradnictwa na temat rozwoju osobistego;
 13. członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
 14. tworzenie materiałów multimedialnych (np. filmów i nagrań audio) mających charakter edukacyjny;
 15. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Fundacji, w tym kampanii oraz badań społecznych;
 16. rozwijanie wolontariatu;
 17. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodne z celami Fundacji.

 

III. Majątek Fundacji

§7

 1. Fundusz założycielski w kwocie 3000 złotych (trzy tysiące złotych) stanowi majątek Fundacji.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. subwencji, refundacji i dotacji;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 5. inne wpływy i dochody;
 6. odsetek bankowych, dywidendy i zysków z akcji i udziałów;
 7. dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

§8

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

IV. Organy Fundacji

§9

Organami Fundacji są:

 1. Fundator;
 2. Zarząd Fundacji.

§10

Fundator podejmuje decyzje w następujących sprawach:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym zmiana Statutu Fundacji,
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 3. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
 4. wynagradzania przez Fundację Zarządu,
 5. utworzenia doradczych organów Fundacji oraz powołania lub odwołania ich członków,
 6. rocznego budżetu Fundacji oraz przyjęcia sprawozdania z jego wykonania,
 7. powołania, odwołania i ewentualnego wynagradzania przez Fundację osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu.

§11

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu.

 

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Do kompetencji Zarządu należy:

a.kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b.realizacja celów statutowych,

c.sporządzanie planów pracy i budżetu,

d.sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e.reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f.zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

3.Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

4.W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator jako Prezes Zarządu.

§ 13

W przypadku Zarządu wieloosobowego, każdy członek Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji. W przypadku zarządu jednoosobowego członek Zarządu upoważniony jest do samodzielnego reprezentowania Fundacji.

§ 14

1.Uchwały Zarządu są podejmowane większością głosów w obecności Prezesa Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

2.Prace Zarządu, a w tym głosowanie, mogą odbyć się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zapewnia ustalenie sposobu komunikacji i archiwizację elektronicznych dokumentów oraz innej korespondencji dotyczącej jego prac.

3.Zmiany statutu dokonuje Zarząd na wniosek 2/3 jego członków.

4.Uchwały Zarządu uzyskują ważność po przegłosowaniu w obecności 2/3 członków Zarządu, w obecności Prezesa Zarządu.

 

V. Przepisy szczególne

§ 15

Zabrania się:

a.udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do fundatorów, członków Zarządu lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b.przekazywania majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków Zarządu lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c.wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków Zarządu Fundacji lub jej pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d.zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

VI. Zmiana statutu i likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały.

2.W wyniku zmiany statutu lub połączenia z inną fundacją nie mogą ulec zmianie istotne cele Fundacji.

§ 17

1.Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia założonych celów lub wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.

2.Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, po zasięgnięciu opinii Fundatora lub osoby wskazane w § 18 Statutu.

3.Likwidację Fundacji przeprowadza Likwidator powołany przez Zarząd.

4.Jeżeli Zarząd Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła Likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

5.Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

 1. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach. 

§ 18

Na wypadek śmierci Fundatora w jego uprawnienia przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku takiego wskazania - osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.